Avtale om eksisterande grense

sognekom.no

 

Avtale om eksisterande grense

Private partar kan i fylgje matrikkellova § 19 kreve å få ført inn i matrikkelen referanse til avtale om ei eksisterande grense. Dette gjeld grenser som ikkje tidligare er fastlagt i oppmålingsforretning eller kartforretning. Slik avtale må ikkje innebære ei endring eller justering av grensa.

Avtalen kan berre tinglysast dersom referanse til den er ført i matrikkelen.