Anleggseiendom

sognekom.no

 

Anleggseigedom

Når det vert etablert ein eigedom over eller under ein anna eigedom, vert dette definert i matrikkellova som ein anleggseigedom eller volumeigedom. Sjå eksempel:

 

 

 

 

 

 

Anleggseigedommen vert frådelt og oppretta som ein egen matrikkeleining (eigedom) med eige matrikkelnummer; dvs. gardsnummer og bruksnummer.

Vilkår

•Må være knytt til ein bygning der det føreligg godkjenning i samsvar med plan- og bygningslova.

•Bygningen/konstruksjonen må strekkje seg inn under eller over ein annan eigedom og

•Eigedommen over/under må kunne nyttast som ein sjølvstendig brukseining.

•Anleggseigedom kan ikkje opprettast dersom bygningen kan etablerast som ein eigarseksjon.

•Dersom anleggseigedommen og grunneigedommen skal utnyttast under eitt, må det tinglysast ein erklæring om at eigedommen ikkje kan omsetjast eller pantsetjast kvar for seg.

 

Kven kan søkje?

Eigedommen sin heimelshavar eller den som er gitt slik fullmakt. Fullmakt må då leggjast ved søknaden. Dersom eit firma er heimelshavar må firmaattest ikkje eldre enn 1/2 år leggjast ved søknaden.

 

Kva kan etablerast /matrikulerast som ein anleggseigedom?

•Ein separat bygningsdel som er så klart funksjonelt skilt frå andre deler av bygningen at det ikkje er føremålstenleg at den inngår i eit eigarseksjonssameige.

•Festegrunn skal ikkje inngå som ein del av anleggseigedommen.

•Anleggseigedom kan ikkje opprettast på en slik måte at del av grunneigedommen over/under ikkje kan nyttast på ein føremålstenleg måte.

 

Kva må leggjast ved søknaden?

1.Søknadsskjema

2.Dokumentasjon på byggjeløyve

3.Beskriving av eigedommen sine ytre avgrensingar. Anleggseigedommen kan førast opp som eit volum med x,y,z -koordinatar. Det må førast opp om eigedommen skal ha eigedommsrett vidare ned i undergrunnen så langt vanlig eigedomsrett rekk. I dei tilfeller grunneigedommen er avskåre for å kunne nytte undergrunnen under anleggseigedommen, skal eigedomsretten gå vidare ned i undergrunnen.

4.Kvittering for send nabovarsel

5.Kartutsnitt som viser omsøkt eigedom. Hent utsnitt fra kartportal sognekart.

6.Vegrett over anleggseigedommen må evt. vere sikra naudsynt vegrett over anna eigars grunn.

7.Erklæring. Dersom anleggseigedommen og grunneigedommen skal utnyttast under eitt må det utarbeidast ein erklæring som sikrar at eigedommane ikkje kan omsetjast eller pantsetjast kvar for seg.

 

Vedtak etter plan- og bygningslova

Vedtak om oppretting av anleggseigedom vert fatta med heimel i plan- og bygningslova. Vedtaket vert stila til søkjaren med kopi til eventuelle partar som har hatt innspel til søknaden.

 

Oppmålingsforretning

Når delingsløyve vert gitt og eventuelle vilkår for deling er oppfylt, vert det halde ein oppmålingsforretning der eigedommen sine yttergrenser vert klarlagt.

 

Eigedommen vert ført inn i matrikkelen og tinglyst

Etter oppmålingsforretninga vert anleggseigedommen registrert inn i matrikkelen og oversendt til Statens kartverk for tinglysing saman med evt. nødvendige erklæringar. Når anleggseigedommen er tinglyst, skal kommunen utferde eit matrikkelbrev som skal sendast den som har rekvirert frådelinga.

 

Overdraging av eigedom

Om den nye parsellen skal overdragast eller festast bort, må skøyte/festekontrakt sendast for tinglysing

til Kartverket Tinglysing.

 

Gebyr

Arbeid med delesak er gebyrbelagt, sjå kommunen sine gebyrregulativ for kart- og oppmålingsarbeid. Tinglysingsgebyr kjem i tillegg.