Makeskifte

sognekom.no

 

Eit makeskifte tyder at to eigedommar byter areal som er nokolunde like i areal og verdi. Kor stor prosentandel av eigedommane som makeskifte får fylgjer for, er avgjerande for om saka skal handsamast som ei grensejustering eller som arealoverføring.

Sjå matrikkelforskrifta §§ 33 og 34.

 

 

Makeskifte